Nieuwe Prestatieafspraken en Duurzaamheidsakkoord Sint-Michielsgestel

Op 7 december tekenden wethouder Sam Goossens namens de gemeente Sint-Michielsgestel samen met de bestuurders van de woningcorporaties Woonmeij, BrabantWonen en JOOST en Huurders van JOOST en Huurdersbelang Woonmeij de prestatieafspraken voor 2023 en het duurzaamheidsakkoord.

Prestatieafspraken

In de prestatieafspraken is vastgelegd welke werkzaamheden we het komende jaar gaan uitvoeren en welke bijdrage wij leveren aan de volkshuisvestelijke opgaven uit de Woonvisie. Ook is vastgelegd welke acties en inspanningen de gemeente Sint-Michielsgestel realiseert. De prestatieafspraken zijn geformuleerd aan de hand van een aantal thema’s: Samenwerking, Beschikbaarheid, Betaalbaarheid, Duurzaamheid, Wonen/welzijn/zorg en Leefbaarheid/veiligheid.

Jaarschijf 2023

In de Jaarschijf 2023 staan onder andere afspraken over samenwerking, het realiseren van flexibele woningen, het voorkomen van schulden en overlast bij huurders, energiebesparende maatregelen bij corporatiewoningen, het ondersteunen van (bewoners)initiatieven om buurten schoon, heel en veilig te houden en er is aandacht voor het huisvesten van specifieke doelgroepen, zoals statushouders.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Duurzaamheidsakkoord

Het tekenmoment van de prestatieafspraken wordt dit jaar gecombineerd met het ondertekenen van het Duurzaamheidsakkoord door de corporaties, huurdersvereniging en gemeente. Vrijwilligersinitiatief 'Met Elkaar voor Mekaar' steunt de ambities uit het Duurzaamheidsakkoord en tekent mee als sympathisant.
In dit Duurzaamheidsakkoord geven de samenwerkende partijen aan waar ze invloed op hebben en welke stappen ze (gezamenlijk) willen zetten naar een duurzame en groene toekomst in Sint-Michielsgestel. In 2050 willen de ondertekenaars van dit akkoord dat de gemeente Sint-Michielsgestel CO2- neutraal is en duurzame wijken heeft. Om dat te halen moeten we nu én samen in actie komen!

Tekst loopt loopt door onder de afbeelding.

Respectvolle samenwerking

Wethouder Volkshuisvesting Sam Goossens: : “Ik heb veel vertrouwen in de samenwerking met de corporaties en hun huurdersorganisaties. Momenteel werken we aan de nieuwe Woonzorgvisie van Sint-Michielsgestel en daarbij is de inzet vanuit de corporaties van groot belang. Extra blij ben ik ermee dat we nu ook het Duurzaamheidsakkoord ondertekenen.”
Mark Wonders, directeur bestuurder Woonmeij namens de corporaties in Sint-Michielsgestel: “Met de prestatieafspraken zorgen we er gezamenlijk voor dat het woonklimaat in Sint-Michielsgestel verder kan verbeteren en dat meer mensen sneller een woning kunnen vinden die bij hen past. Dankzij de afspraken is ons gezamenlijke doel helder en kunnen gemeente en corporaties elkaar aanspreken op naleving ervan.”

Woonzorgvisie 2023

Eerder dit jaar hebben gemeente en corporaties samen het Woningmarktonderzoek en de Woonzorganalyse laten uitvoeren. Daarin zijn de belangrijkste opgaven voor Sint- Michielsgestel in beeld gebracht. De gemeente is inmiddels gestart met het opstellen van een nieuwe Woonzorgvisie waarin er veel aandacht zal zijn voor betaalbaarheid, voor geschikte woningen en woonomgeving voor de snel groeiende groep senioren en voor aandachtsgroepen op de woningmarkt. De nieuwe visie zal naar verwachting eind maart ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden.