Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. JOOST is niet aansprakelijk voor deze onvolkomenheden en/of onjuistheden.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Het is mogelijk dat via deze website toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Woonstichting JOOST kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze websites en/of informatiebronnen.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Uiteraard doen wij er alles aan om onze website vrij te houden van virussen. Toch kunnen wij niet garanderen dat deze virusvrij is, noch onderdelen daarvan en kunnen evenmin instaan voor verspreiding van de website of delen daarvan door onbevoegden.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Woonstichting JOOST.