Nieuwe Prestatieafspraken gemeente DenBosch

Betaalbaar wonen, nog meer sociale en middenhuurwoningen en met tempo verduurzamen van corporatiewoningen. Zodat meer mensen goed en betaalbaar kunnen wonen in ’s-Hertogenbosch. Dat is onze inzet samen met Zayaz, BrabantWonen, Mooiland, gemeente en Stedelijk Huurders Platform.  

Op de foto van links naar rechts:  wethouder Pieter Paul Slikker, Simone van Raak (Zayaz), Harrie Windmüller (BrabantWonen), Marieke Vossen (JOOST), Elly Pansier (Mooiland) en Diny Peters (SHP).

Fotograaf Emmy de Graaf. 
Tekst loopt door onder de foto.

Ieder jaar spreken we als woningcorporatie af wat onze inzet wordt voor het volgend jaar. Hoeveel woningen gaan we bouwen? Hoe werken we aan leefbare en inclusieve buurten? Die keuzes maken we niet alleen. Samen met de gemeente ‘s-Hertogenbosch, de andere Bossche woningcorporaties en het Stedelijk Huurders Platform (SHP) keken we welke aanvullingen en aanscherpingen voor 2023 gevraagd worden op de meerjarige afspraken. Met de Meerjarige Prestatieafspraken 2021-2025 geven we  invulling aan de woonopgaven uit de Woonvisie. Dit jaar zijn ook het Bestuursakkoord 2022-2026 en de Nationale Prestatieafspraken aanleiding tot aanvullingen en aanscherpingen.

Wonen duurzaam betaalbaar houden

Energiearmoede is een steeds groter probleem. Een probleem dat wij als woningcorporaties en gemeenten weliswaar niet helemaal kunnen oplossen, ‘maar gezamenlijk kunnen en willen we wel zoveel als mogelijk een bijdrage leveren door wonen betaalbaar te houden’ zegt Diny Peters, voorzitter van het Stedelijk Huurders Platform. ‘Dat gebeurt op een aantal manieren. Om te beginnen extra inzet op woonlasten en afspraken over het beperken van de huurstijging. Of met hulp bij geldzaken voor wie dat nodig heeft.’ Daarnaast wordt de verduurzaming van sociale huurwoningen met een hoog energieverbruik als gevolg van isolatie versneld. Het gaat niet alleen om de woningen met een EFG-label, maar ook om alle andere woningen met een hoog verbruik. De komende acht jaar worden 7.500 corporatiewoningen verduurzaamd. En alleen al in 2023 worden er 2.150 woningen (deels) aangepakt.

Zorgen voor méér sociale huurwoningen

De druk op de sociale woningmarkt is en blijft de komende tijd hoog. Daarom verhogen we als Bossche woningbouwcorporaties onze ambitie. Eerder was de afspraak dat de corporaties 3.150 sociale woningen realiseren in de periode van 2020 tot 2030, waarvan minimaal 2/3e netto toevoeging (netto 2.100 woningen). Waarnemend bestuurder Simone van Raak namens de Bossche corporaties: ‘Daar maken we een netto toevoeging van 3.150 sociale huurwoningen van. Dat doen we door extra woningen te bouwen, zowel nieuwbouw als flexwoningen. We benutten de bestaande woningvoorraad beter met bijvoorbeeld woningsplitsing en cohousing en ten slotte halveren we het aantal woningverkopen, van gemiddeld 100 woningen per jaar naar gemiddeld 50 woningen per jaar.’ De verkoop van woningen is gericht op gemengde buurten en een woningvoorraad die aansluit bij de huidige zoekvraag: meer alleenstaanden, minder grote gezinswoningen.

Uitdaging voor middenhuur ook als kans benutten

Zowel landelijk als in ‘s-Hertogenbosch ligt er een grote opgave in het realiseren van de middenhuurwoningen. Als woningcorporaties pakken we hierin een actievere rol. Wethouder Pieter Paul Slikker: “We hebben afspraken gemaakt over het realiseren van minimaal 500 middenhuurwoningen. Maar het streven is 1.000 middenhuurwoningen tot en met 2030. De inzet van woningcorporaties op middenhuurhuur zien we als kans om meer mensen met een middeninkomen perspectief op betaalbare huisvesting te bieden. En om projecten in deze moeilijke markt tot ontwikkeling te laten komen. De gemeente stimuleert ontwikkelaars met projecten die moeizaam lopen om de samenwerking met de corporaties te zoeken. Ook kijken we waar middenhuur een waardevolle toevoeging kan zijn voor de leefbaarheid van buurten.”

Nieuwe aanpak dakloosheid

Ten slotte heeft ook de nieuwe aanpak dakloosheid een plek gekregen in de Uitvoeringsagenda 2023. Slikker: ‘Een aanpak waarmee we mensen die (bijna) dakloos zijn ondersteunen met een woning en zorg en ondersteuning waar nodig. Daarmee pakken we als ’s-Hertogenbosch ook een koplopersrol in de landelijke ambitie om dakloosheid te voorkomen.’

 

Uitvoeringsagenda Prestatieafspraken 2023