Nieuwe Prestatieafspraken Sint-Michielsgestel voor 2024

Op 4 december ondertekenden wethouder Sam Goossens namens de gemeente Sint-Michielsgestel, de bestuurders van de woningcorporaties Mark Wonders (Woonmeij), Marieke Vossen (Woningstichting JOOST) en Minko de Weerd (BrabantWonen) de prestatieafspraken voor 2024.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Op de foto van links naar rechts: Mark Wonders (Woonmeij), Marieke Vossen (JOOST), Minko de Weerd (BrabantWonen), wethouder Sam Goossens (gemeente Sint-Michielsgestel), Henk van Oorschot (Huurders Belang Woonmeij) en Gina Zuiderhoek (Huurders Belang Woonmeij).

In de prestatieafspraken staat beschreven welke werkzaamheden de betrokken partijen zullen uitvoeren en hoe ze bijdragen aan de volkshuisvestelijke doelen zoals vastgelegd in het nieuwe programma volkshuisvesting Sint-Michielsgestel 2023-2028. Ook heeft de gemeente Sint-Michielsgestel specifieke acties en inspanningen vastgelegd. Deze zijn geformuleerd aan de hand van verschillende thema's, zoals nieuwbouw en het beter benutten/verduurzaming van bestaande voorraad. De belangrijkste afspraken staan hieronder.

Sociale woningbouw

Woningcorporaties zijn bereid om woningen in het middensegment te realiseren, zowel om tegemoet te komen aan de behoeften van middeninkomens als om de leefbaarheid van wijken te verbeteren. Daarnaast wordt in 2024 duidelijk hoe de realisatie van flexwoningen wordt aangepakt, de gemeente en corporaties maken hier afspraken over. Om optimaal gebruik te maken van de huidige woningvoorraad worden pilots uitgevoerd voor inwoning en hospitahuur. Er wordt gewerkt aan een concept waarbij deze woonvormen op langere termijn worden ingezet.

Wonen Welzijn Zorg

Senioren
Woonstichting JOOST en Woonmeij komen met een aanpak om de doorstroming te blijven stimuleren en te verbeteren. Daarnaast realiseert de gemeente in samenwerking met Woonstichting JOOST en partners een lokaal uitgangspunt voor het realiseren van toegankelijke woningen.

Jongeren
De gemeente onderzoekt samen met de woningcorporaties en ontwikkelaars hoe meer goedkope woningen gerealiseerd kunnen worden. Ook wordt gekeken naar het optimaliseren van woonruimtes, bijvoorbeeld door het delen van woonruimte en/of het onderverhuren van kamers te vergemakkelijken, zowel in de huur- als koopsector. Dit om jongeren meer kansen te bieden op de woningmarkt.

Huisvesting urgente woningzoekenden
Maximaal 25% van de vrijkomende voorraad wordt met voorrang toegewezen aan bijzondere doelgroepen (statushouders, sociaal- en medisch urgente, uitstroom uit (zorg)instellingen, ex-gedetineerden en anderen). Dit percentage is tot nu toe nog niet bereikt in Sint-Michielsgestel; minder dan 25% van de beschikbare woningvoorraad is toegewezen aan bijzondere doelgroepen.

Bovendien zal de gemeente aanvullende maatregelen treffen om te voldoen aan de opdracht voor huisvesting van statushouders. Zo zorgt de gemeente ervoor dat sociale huurwoningen beschikbaar blijven voor alle inwoners.

Kleinschalige voorzieningen opvang/ begeleid wonen
Er wordt onderzocht hoe een kleinschalige begeleid wonen faciliteit met ongeveer 8 tot 12 plaatsen in de gemeente kan worden gerealiseerd. Daarnaast werken de gemeente en Woonmeij samen aan het opstellen van een programma van eisen voor een kleinschalige maatschappelijke opvang met circa 3 tot 4 plaatsen.

Duurzaamheid

De gemeente en corporaties voeren een doelgroepenonderzoek uit om de behoefte aan ondersteuning bij energiearmoede onder huurders en bewoners in kaart te brengen. Daarnaast komen de regelingen voor (particulieren) huizenbezitters voor bijvoorbeeld verduurzaming en klimaatadaptatie ook bij huurders terecht.

Samenwerking

Wethouder Volkshuisvesting Sam Goossens: “Duidelijke afspraken met woningcorporaties zijn heel belangrijk om de hoge ambities te bereiken, zoals die zijn vastgesteld in het volkshuisvestingsprogramma. Zoals we al heel goed hebben samengewerkt bij de totstandkoming van het programma is het nu essentieel dat de gemeente en de corporaties goed samenwerken in de uitvoering ervan. En daar heb ik alle vertrouwen in. Ook ben ik erg trots dat we ons gaan inzetten dat regelingen voor bijvoorbeeld verduurzaming en klimaatadaptatie, waar tot nu toe voornamelijk (particulieren) huizenbezitters gebruik van maken, nu ook bij huurders terechtkomen.”

Marieke Vossen, directeur-bestuurder Woonstichting JOOST: “Namens Woonmeij en BrabantWonen kan ik zeggen dat samen we met de gemeente staan voor de opgave in Sint-Michelsgestel. Dat vergt van ons allen een proactieve houding en anders denken. We vinden elkaar steeds meer als natuurlijk partner, en dat is een goede zaak.”