Nieuwe prestatieafspraken 2024 in gemeente Boxtel, 's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel

We maken met de gemeentes, andere corporaties en de huurdersorganisaties in ons werkgebied ieder jaar afspraken over de prestaties die we samen gaan leveren. In deze prestatieafspraken staan onder andere afspraken over: nieuwbouw van sociale huurwoningen, betaalbaarheid van de woningen, huisvesting van bepaalde doelgroepen en kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.

Wij maken prestatieafspraken in de gemeentes Boxtel, 's-Hertogenbosch, Sint Michielsgestel en Bernheze. Begin december ondertekenen we de nieuwe jaarafspraken in de gemeentes Sint-Michielsgeste. Op 21 december werden deze ondertekend in de gemeente  Boxtel en 's-Hertogenbosch.

Je vindt hier een overzicht van alle actuele prestatieafspraken in ons werkgebied.

Prestatieafspraken gemeente Boxtel

Op 21 december ondertekenden we met gemeente Boxtel, Woonstichting JOOST, Woonveste, Stichting Huurders van JOOST en Huurdersvereniging Heusden (HVH) gezamenlijk de nieuwe jaarafspraken – de zogenaamde ‘Jaarschijf’ – voor 2024. De belangrijkste afspraken staan onder de foto.

Op de foto de vertegenwoordiger van de beide huurdersorganisatie (links op de foto), wethouder Wim van der Zanden (rechts zittend aan tafel) en onze directeur-bestuurder Marieke Vossen.

Sociale woningbouw

De woningcorporaties werken in onderlinge afstemming hun portefeuillestrategie uit als uitwerking van de opgaven uit het programma volkshuisvesting. Voor het beter benutten van de bestaande woningvoorraad voeren we pilots uit voor inwoning en hospitagewijs verhuren; Door de gemeente wordt waar mogelijk het initiatief genomen om tot een gecombineerd project van CPO en Sociale huur voor seniorenhuisvesting/mix jong-oud te komen; Realisatie van 70 sociale huurwoningen, waarvan 12 flexwoningen; Woonstichting JOOST en Woonveste gaan verder met regionaal woonruimtevindsysteem Thuispoort. De gemeente en huurdersorganisaties ondersteunen dit, het streven is om Thuispoort rond zomer 2024 van start te laten gaan.

Wonen Welzijn Zorg

In 2024 worden de meerjarenafspraken Wonen Welzijn Zorg opgesteld en ondertekend. 

Doelgroep senioren

Woonstichting JOOST komt met een aanpak om de doorstroming te blijven stimuleren en te verbeteren. Daarnaast realiseert de gemeente in samenwerking met Woonstichting JOOST en partners een lokaal uitgangspunt voor het realiseren van toegankelijke woningen.

Doelgroep jongeren

De gemeente onderzoekt samen met de woningcorporaties en ontwikkelaars hoe meer goedkope woningen gerealiseerd kunnen worden. Ook wordt gekeken naar het optimaliseren van woonruimtes, bijvoorbeeld door het delen van woonruimte en/of het onderverhuren van kamers makkelijker te maken in zowel in de huur- als koopsector. Dit om jongeren meer kansen te bieden op de woningmarkt.

Duurzaamheid

Prestatieafspraken over Duurzaamheid zijn afgeleid van de doelen zoals opgenomen in het Duurzaamheidsakkoord Boxtel 2023 en het Programma Volkshuisvesting Wonen-WelzijnZorg Boxtel 2023-2028. In 2024 wordt de organisatie van het ondertekende Duurzaamheidsakkoord verder vormgegeven door per thema de doelstellingen uit te werken in een uitvoeringsagenda/-programma.

Prestatieafspraken gemeente 's-Hertogenbosch

De Bossche woningcorporaties, de gemeente ’s-Hertogenbosch en het Stedelijk Huurders Platform (SHP) hebben in december afspraken gemaakt over de inzet in 2024. 

Koers houden en kracht bij zetten

De rente blijft hoog, bouwkosten blijven stijgen en er is nog steeds een personeelstekort. Daarom is het eerst zaak dat we ook in 2024 koers houden. Vanuit het bestuursakkoord spraken we af om ruim 1000 extra sociale huurwoningen te realiseren (3150 netto in de periode tot 2030) en 500-1000
woningen in de middenhuur. We liggen op schema om deze ambities waar te maken voor woningzoekenden en huurders.

Daarnaast zetten we kracht bij op een aantal maatschappelijke doelen waarvan we
vinden dat ze extra aandacht verdienen. Wethouder Pieter Paul Slikker: “In 2024 houden we de nieuwbouw op gang. Maar zetten we ook extra stappen in de bestaande woningvoorraad. Zo gaan we in een pilotwijk doorstroming van ouderen bevorderen die nu in een gezinswoning wonen. Ook hebben we extra oog voor dak- en thuisloze inwoners maar ook voor alleenstaande ouders met kinderen. Voor hen realiseren we extra kleinschalige woonplekken in bijvoorbeeld een woonhotel.”

Verduurzaming van woningen

Ambitie hebben gemeente, huurders en corporaties ook op verduurzaming van woningen. “In 2024 verduurzamen we 5100 woningen geheel of gedeeltelijk. En bij isolerende maatregelen vragen we daarin geen enkele bijdrage in de huur. Dat is goed voor het klimaat en onze huurders.” zegt Harrie Windmüller, bestuurder bij Brabant Wonen, namens de Bossche corporaties. “We werken gezamenlijk aan voldoende goede, betaalbare, duurzame woningen in buurten en wijken waar het goed wonen is voor alle Bosschenaren” vult Diny Peters van het Stedelijk Huurders Platform aan.

Samen zetten de gemeente, de corporaties en de huurders in 2024 kracht bij op onder andere:

Realisatie middenhuur door samenwerking projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties

We hebben een hoge ambitie in het realiseren van middenhuurwoningen: minimaal 500 maar liefst 1000 door de corporaties tot 2030. Momenteel zien we dat juist middeldure huur lastig te realiseren is voor ontwikkelaars. Om realisatie te garanderen, koppelen we projectontwikkelaars die vastlopen aan de corporaties. Zoals we daar in 2023 successen mee boekten, kijken we of de corporaties woningen in de betaalbare middenhuur kunnen afnemen. Daarmee houden we ook de productie op koers.

Meer woonruimte en beter benutten van bestaande woningvoorraad

Los van de uitvoering van lopende projecten hebben we in 2024 extra aandacht voor de kansen in de bestaande voorraad door splitsing en doorstroming en de aanvullende mogelijkheden van flexwoningen. Ook de bewoners van woonwagenkampen willen we perspectief bieden, daarom onderzoeken we de mogelijkheden voor uitbreiding van plekken.

Extra slaagkansen voor jongeren en starters

De slaagkansen van jongeren en starters op een woonplek is te laag. Daarom bieden we meer woningen aan via loting en realiseren we voor hen meer in nieuwbouw en de
bestaande voorraad. Ook zetten we in op co-housing en friendscontracten. We ontlabelen 65+- woningen die niet meer op de vraag van de 65+ doelgroep aansluiten.

Verduurzaming in de hoogste versnelling

In 2023 zijn ruim 2000 corporatiewoningen verduurzaamd. In 2024 verduurzamen we
5100 woningen. We geven voorrang aan woningen met een EFG-label of een hoog energieverbruik. Het tempo waarop we verduurzamen is zo snel mogelijk, binnen het haalbare.

Nieuwe stappen aanpak dakloosheid: woonhotel en jongerenplekken

In 2023 hebben we stevige stappen gezet met het realiseren van meer plekken voor kleinschalige opvang en wonen eerst. En we hebben in beeld voor welke groepen we woonplekken nodig hebben. In 2024 willen we daarom stappen zetten naar een woonhotel voor urgent woningzoekenden zoals alleenstaande ouders met kinderen. Ook realiseren we vijftig woonplekken voor jonge dak- en thuisloze inwoners.