Governance

Als woonstichting hebben wij een publieke taak: goed en betaalbaar wonen in een prettige woonomgeving. Daarom vinden wij integer en transparant handelen door het bestuur en het afleggen van verantwoording over ons maatschappelijk presteren belangrijk. De Raad van Commissarissen van JOOST houdt toezicht op ons werk en handelen. Maar we doen meer.

Brancheorganisatie

Woonstichting JOOST is lid van Aedes, de landelijke brancheorganisatie van woningcorporaties. Een brancheorganisatie komt onder andere op voor de belangen van de corporaties.

Governancecode

Het lidmaatschap van Aedes is gekoppeld aan de Governancecode woningcorporaties. Door ons aan deze code te binden, laten wij zien waarvoor wij staan en waarop je ons kunt aanspreken.  Wij willen kwaliteit bieden en ons verantwoorden naar onze omgeving.

De Governancecode is voor woningcorporaties het kader voor goed bestuur en toezicht. Hierin hebben de woningcorporaties normen en waarden vastgelegd waaraan zij zich houden en waaraan getoetst kan worden. In de code zijn onder andere bepalingen opgenomen over: integriteit, transparantie, competenties, voorbeeldgedrag, maatschappelijke verbondenheid en risicobeheersing. In november 2019 is de code vernieuwd. De Governancecode woningcorporaties 2020 is de nu geldende regeling.

Vijf principes

De Governancecode stoelt op vijf principes die gelden voor iedereen die werkt bij een woningcorporatie en betrokken is bij het bestuur van en/of het toezicht op een woningcorporatie. De principes vullen elkaar aan en hangen met elkaar samen.

  • Principe 1: Het belang van (toekomstige) huurders of bewoners staat voorop. Dit principe gaat over de waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht.
  • Principe 2: Omschrijft op welke manier het bestuur en de raad van commissarissen (hierna: RvC) aanspreekbaar zijn op resultaten en bepaalt dat zij actief verantwoording moeten afleggen.
  • Principe 3: Beschrijft de toetsstenen van geschiktheid voor bestuur en RvC.
  • Principe 4: Normeert dat het bestuur en de RvC de dialoog aangaan met (toekomstige) bewoners, gemeenten en andere belanghebbende partijen.
  • Principe 5: Besteedt aandacht aan het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten.

Pas toe, of leg uit

De principes uit de Governancecode zijn concreet uitgewerkt in bepalingen. Hieraan moeten corporaties zich houden. In lijn met nieuwe wetgeving en om de kwaliteit en transparantie van handelen van bestuur en RvC te bevorderen, is afwijking met ‘leg uit’ op een aantal bepalingen niet mogelijk. Hiervoor geldt ‘pas toe’. Dit staat in de code aangegeven. Voor de overige bepalingen geldt dat corporaties daarvan af kunnen wijken als dit volgens de betreffende corporatie tot een beter resultaat leidt. Hierbij dient echter nog steeds in de geest van het principe gehandeld te worden en moet de corporatie op inzichtelijke wijze onderbouwen en actief verantwoorden (‘leg uit’) waarom zij hiervan afwijkt.

Meer informatie over de Governancecode woningcorporaties vindt je op de website van Aedes.